Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Koirapalvelu Iloinen Kirsu (Dogs & Humans Oy)
Y-tunnus: 2917442-6
osoite: Salpakatu 16, 53850 Lappeenranta
sähköposti: asiakaspalvelu@iloinenkirsu.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tiina Salmenius
p. +358 50 452 4543
sähköposti: tiina@iloinenkirsu.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen, palauttamiseen ja mahdollisiin yhteydenottoihin tilauksiin liittyen. Lisäksi jos asiakas on hyväksynyt sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinoinnin, voidaan hänelle lähettää markkinointiviestejä.

Voimme poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan markkinointilupaa sähköistä viestintää ja markkinointi, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt.
  • markkinointiin käytetään samaa välinettä kuin tuotteen ostamiseen käytettiin; esimerkiksi sähköpostia voi käyttää, jos tuote on ostettu sähköpostin (tilausvahvistus) välityksellä.
  • kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu markkinointiviestien lähettämisestä (tämä dokumentti).
  • kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti kerrottu jokaisen sähköisen markkinointiviestin yhteydessä oikeudesta kieltää viestien lähettäminen.

Tämän lisäksi voimme erikseen ilman markkinointiluvan antamista asiakas- ja asiointityytyväisyyden kehittämiseksi lähestyä asiakkaitamme sähköpostilla, jossa kysytään/kartoitetaan kehitystoiveita- ja asiointityytyväisyyttä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat teknisesti verkkokaupan pilvipalvelussa jonka ylläpito-liittymä on suojattu SSL-salauksella sekä käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Pilvipalvelun teknisestä turvallisuudesta vastaa Shopify Inc.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään verkkokaupan tietokannassa toistaiseksi. Tietoja ei poisteta säännönmukaisesti.

Profilointi

Seuraavia henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen: asiakkaan nimi, asiakkaan syntymäaika, asiakkaan sukupuoli, asiakkaan ostohistoria, asiakkaan osoitetiedot, asiakkaan käyttäytyminen verkkokaupassa; esim. jos asiakas on jättänyt ostoprosessin kesken niin hänelle voidaan lähettää muistutus kesken jääneestä ostoskorista tai jos asiakas on selaillut tiettyjä tuotteita niin markkinointia voidaan kohdentaa näiden tuotteiden osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen tiina@iloinenkirsu.fi tai postitse osoitteeseen Koirapalvelu Iloinen Kirsu, Salpakatu 16, 53850 Lappeenranta.